Dit Privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Topsport Community (hierna: “de organisatie”) verwerkt van haar relaties, deelnemers of andere geïnteresseerden. Indien u deelneemt aan events van de organisatie of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy statement te verwerken. 

Wij adviseren u om het Privacy statement goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie. 

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Stichting Topsport Community, Flevolaan 14 te Arnhem, KvK-nummer: 51681609. 
De stichting is bereikbaar via info@topsportcommunity.nl

2. Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel 
2.1  In het kader van uw deelname worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

 a) voor- en achternaam 
 b) e-mailadres 
 c) evt. naam van werkgever

2.2  De organisatie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 
Uw naam en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over uw deelname, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jouw verkregen informatie. Dit is in het belang van de betrokkene om deel te nemen aan de events.

E-mailmarketing (opt-in): 
Uitsluitend indient u daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt de organisatie uw e-mailadres, evt. uw naam en evt. naam van uw werkgever om u een e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, ontwikkelingen en andere interessante informatie over de organisatie toe te sturen. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing of via een verzoek via e-mail bij ons.

3. Bewaartermijnen
3.1 De organisatie verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw deelname en tot maximaal 2 jaar na afloop van laatste deelname. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven. 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. 

5. Uw rechten, klachten en vragen
5.1  Via een e-mail aan de organisatie (zie paragraaf 1) kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De organisatie zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de organisatie uw verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten. 

5.2  Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de directeur van de organisatie. De organisatie zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie u hiervan op de hoogte brengen. 

5.3  Indien u klachten heeft over de wijze waarop de organisatie uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen de directeur. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter. 

5.4  Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy statement kunnen worden gericht aan de organisatie. Heeft u mogelijk een datalek ontdekt? Meld dit dan a.u.b. binnen 24 uur via info@topsportcommunity.nl

6. Wijzigingen
Dit Privacy statement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacy statement te bekijken. 

Volg ons via of meld je aan voor onze nieuwsbrief