Dit Privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Topsport Community (hierna: “de organisatie”) verwerkt van haar relaties, deelnemers of andere geïnteresseerden. Indien u deelneemt aan events van de organisatie of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy statement te verwerken. 

1. Verantwoordelijke

 Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Stichting Topsport Community, Flevolaan 14 te Muiderberg, KvK-nummer: 51681609. Wij zijn ook bereikbaar via info@topsportcommunity.nl.

2. Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel 

2.1  In het kader van uw deelname worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

 a) voor- en achternaam   b) e-mailadres   c) evt. naam van werkgever d) beeldmateriaal voor het jaarboek, website en social media

2.2  De organisatie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

  • deelname aan events;
  • verstrekken en/of verkrijgen van informatie;
  • versturen van de nieuwsbrief
    • Nieuwsbrief Uitsluitend indient u daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt de organisatie uw e-mailadres, evt. uw naam en evt. naam van uw werkgever om u een e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, ontwikkelingen en andere interessante informatie over de organisatie toe te sturen. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing of via een verzoek via e-mail bij ons.

2.3 Deelname aan events .

Uw naam en e-mailadres worden gebruikt voor contact over uw deelname aan events. Er bestaat een gezamelijk belang voor het verwerken van uw gegevens. Zonder uw naam en e-mailadres kunnen wij u niet voorzien van informatie over uw deelname aan onze events

2.4 Verstrekken van informatie

Voor de verstrekking van de door uw aangevraagde informatie of voor het afhandelen van de van uw verkregen informatie, is het noodzakelijk om uw gegevens te verwerken Zonder uw naam en e-mailadres kunnen wij u niet voorzien van informatie over onze stichting.

3. Met wie delen wij persoonsgegevens?

3.1. Wij gaan vertrouwelijk met persoonsgegevens om en wij delen deze gegeves niet zonder gegronde redenen buiten onze organisatie. Mochten wij uw gegevens delen dat zorgen wij ervoor dat uw privacy gewaarborgd is. Voor het versturen van onze nieuwsbrief wordt uw e-mailadres verstuurd naar het account van Topsport Community waar de nieuwsbrief wordt verstuurd, zodat wij uw de gewenste nieuwsbrieven kunnen toesturen

4. Bewaartermijnen 4.1 De organisatie verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw deelname en tot maximaal 2 jaar na afloop van laatste deelname. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven. 

5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers 5.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. 

6. Uw rechten, klachten en vragen 6.1  Via een e-mail aan de organisatie (zie paragraaf 1) kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De organisatie zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de organisatie uw verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten. 

6.2  Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de directeur van de organisatie. De organisatie zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie u hiervan op de hoogte brengen. 

6.3  Indien u klachten heeft over de wijze waarop de organisatie uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen de directeur. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter. 

6.4  Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy statement kunnen worden gericht aan de organisatie.

7. Datalek

Heeft u mogelijk een datalek ontdekt? Meld dit dan a.u.b.  zo snel mogelijk via info@topsportcommunity.nl

8. Wijzigingen Dit Privacy statement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacy statement te bekijken. 

 

In onze cookieverklaring leest u meer over de Topsport Community en cookies. 

Volg ons via of meld je aan voor onze nieuwsbrief